%2.5موجود
میگو سوخاری کاله آمل 1000 گرمی
%7.5موجود
میگو سوخاری دم دار خلیج 400 گرمی
%5موجود
فیله استیک شیر خلیج 700 گرمی
%12.5موجود
فيله ماهي حلوا سياه تحفه 700 گرمی
%12.5موجود
فيله ماهی حسون تحفه 700 گرمی
میسومارکت