%12
رشته آش سمیه ۵۰۰ گرمی
%10
نودل کودک سبزي اليت
میسومارکت