27%
سوپ مرغ نیوگرین 70 گرمی
8,260 6,030 تومان
27%
سوپ جو نیوگرین 70 گرمی
7,490 5,468 تومان
17%
سوپ ورمیشل مهنام 75 گرمی
9,000 7,470 تومان
17%
سوپ سبزیجات مهنام 75 گرمی
9,000 7,470 تومان
17%
سوپ قارچ مهنام 75 گرمی
9,000 7,470 تومان
17%
سوپ مرغ پاتری 70 گرمی
9,000 7,470 تومان
6%
سوپ ورمیشل مگی 60 گرمی
9,000 8,460 تومان
6%
سوپ جو مگی 75 گرمی
9,000 8,460 تومان
6%
سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی
9,000 8,460 تومان
6%
سوپ جو و سبزیجات مگی 75 گرمی
9,000 8,460 تومان
3%
سوپ جو هاتی کارا 70 گرمی
9,000 8,730 تومان
3%
سوپ قارچ هاتی کارا 55 گرمی
9,000 8,730 تومان
3%
سوپ ورمیشل و مرغ هاتی کارا 70 گرمی
3%
سوپ سبزیجات هاتی کارا 70 گرمی
9,000 8,730 تومان
3%
حلیم هاتی کارا 75 گرمی
9,000 8,730 تومان
3%
سوپ ماست آذری هاتی کارا 70 گرمی
9,000 8,730 تومان
22%
سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ سبزیجات آماده لذیذ 65 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ جو آماده لذیذ 68 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ قارچ آماده لذیذ 61 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ جو و قارچ آماده لذیذ 65 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ جو گوجه فرنگی آماده لذیذ 65 گرمی
22%
سوپ مرغ با ورمیشل آماده لذیذ 65 گرمی
15%
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت 65 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ جو و قارچ الیت 65 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ جو الیت 68 گرمی
9,000 7,650 تومان
میسومارکت