%10
حلیم 75 گرمی الیت
7,0006,300 تومان
%30
سوپ جو الیت 68 گرمی
%30
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
%10
آش جو الیت 180 گرمی
18,00016,200 تومان
%30
سوپ قارچ الیت 61 گرمی
میسومارکت