%7
دوغ سون کاله 1.5 لیتری
%12
دوغ ساده ميهن 1.5 ليتری
%12
دوغ سنتی ميهن 1.5 ليتری
%12
دوغ ترش ميهن 1.5 ليتری
میسومارکت