3%
فیله استریپس سوخاری پمینا 400 گرمی
61,000 59,170 تومان
2%
میگو سوخاری ب.آ 250 گرمی
58,900 57,722 تومان
3%
میگو سوخاری مارین 250 گرمی
59,000 57,230 تومان
4%
میگو سوخاری گلدن ب.آ  250 گرمی
103,400 99,264 تومان
19%
میگو سوخاری پمینا 300 گرمی
59,500 48,195 تومان
7%
میگو سوخاری دریازاد 400 گرمی
159,000 147,870 تومان
3%
فیله مرغ سوخاری کم چرب مارین 400 گرمی
3%
کراکت مرغ و پنیر پمینا 390 گرمی
48,500 47,045 تومان
3%
فیله مرغ سوخاری پمینا 400 گرمی
55,700 54,029 تومان
5%
کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی
52,700 50,065 تومان
2%
فیله سوخاری مرغ ب.آ 350 گرمی
66,400 65,072 تومان
2%
فیله مرغ سوخاری ب.آ 1000 گرمی
175,600 172,088 تومان
2%
پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی
15,000 14,700 تومان
میسومارکت