سس مایونز مهرام 240 گرمی
15,000
2.5%
14,625 تومان
سس مایونز مهرام 450 گرمی
25,000
3%
24,250 تومان
سس مایونز دلوسه 380 گرمی
14,500
6%
13,630 تومان
سس مایونز مهرام 630 گرمی
34,000
1.5%
33,490 تومان
سس مایونز مهرام 1400 گرمی
64,000
4%
61,440 تومان
سس مایونز کاله 900 گرمی
38,000
3.5%
36,670 تومان
سس مایونز چیلی بیژن 440 گرمی
16,000
12.5%
14,000 تومان
میسومارکت