2%
اسپرینگ رول مرغ و پنیر کاله 480 گرمی
12%
کوکو سبزی ب.آ 470 گرمی
36,800 32,384 تومان
4%
کتلت 40% گوشت ب.آ 450 گرمی
56,400 54,144 تومان
میسومارکت