5%
لواشک انار برتر 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
لواشک سیب برتر 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
لواشک آلو برتر 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
22%
لواشک قره قروتی جنگلی 150 گرمی
15,000 11,700 تومان
3%
لواشک آلو برتر 30 گرمی
4,000 3,880 تومان
5%
تافی ترش میوه ای خشکپاک 250 گرمی
29,500 28,025 تومان
4%
لواشک پذیرایی برتر 300 گرمی
35,000 33,600 تومان
3%
لواشک آلبالو برتر 30 گرمی
4,000 3,880 تومان
22%
لواشک زردآلو سیب آلو جنگلی 120 گرمی
5%
لواشک چندمیوه خشکپاک 4 عددی
35,300 33,535 تومان
5%
لواشک آلبالو خشکپاک 360 گرمی
35,300 33,535 تومان
5%
لواشک انار خشکپاک 360 گرمی
35,300 33,535 تومان
5%
لواشک پذیرایی خشکپاک 450 گرمی
58,000 55,100 تومان
3%
لواشک انار برتر 30 گرمی
4,000 3,880 تومان
5%
لواشک پذیرایی چند میوه خشکپاک 300 گرمی
4%
لواشک پذیرایی برتر 150 گرمی
19,000 18,240 تومان
3%
لواشک توت فرنگی برتر 30 گرمی
4,000 3,880 تومان
میسومارکت