17%
تند برگر 80% گوشت کوروش پروتئین 400 گرمی
12%
همبرگر 90% گوشت ب.آ 400 گرمی
76,000 66,880 تومان
3%
همبرگر 30% گوشت پمینا 500 گرمی
30,000 29,100 تومان
3%
کباب ترکی گوشت و مرغ پمینا 400 گرمی
71,700 69,549 تومان
3%
شامی کباب 70% گوشت پمینا 430 گرمی
50,000 48,500 تومان
3%
کباب ترکی گوشت پمینا 400 گرمی
78,100 75,757 تومان
2%
همبرگر بیفتک 90% گوشت ب.آ 480 گرمی
102,700 100,646 تومان
15%
کباب لقمه 70% گوشت اروئی 450 گرمی
63,500 53,975 تومان
15%
همبرگر مخصوص 90% گوشت اروئی 500 گرمی
82,800 70,380 تومان
17%
کباب لقمه 70% مرغ کوروش پروتئین 450 گرمی
2%
همبرگر 60% گوشت ب.آ 500 گرمی
62,800 61,544 تومان
4%
کباب لقمه 70% گوشت ب.آ 400 گرمی
66,300 63,648 تومان
5%
ذغالی برگر 90% گوشت 202 400 گرمی
74,800 71,060 تومان
5%
همبرگر 90% گوشت 202 400 گرمی
71,400 67,830 تومان
3%
همبرگر ممتاز 60% گوشت 202 500 گرمی
54,000 52,380 تومان
3%
همبرگر 30% گوشت 202 500 گرمی
26,100 25,317 تومان
10%
کباب لقمه 30% گوشت شام شام 600 گرمی
27,900 25,110 تومان
10%
کباب لقمه ممتاز 70% گوشت شام شام 450 گرمی
17%
استیک برگر 90% گوشت شام شام 500 گرمی
79,500 65,985 تومان
17%
ذغالی برگر 90% گوشت شام شام 400 گرمی
73,500 61,005 تومان
17%
همبرگر ویژه 90% گوشت شام شام 400 گرمی
69,500 57,685 تومان
10%
همبرگر ممتاز 60% گوشت شام شام 500 گرمی
10%
همبرگر 30% گوشت شام شام 500 گرمی
23,900 21,510 تومان
3%
همبرگر کلاسیک 95% گوشت پمینا 500 گرمی
3%
کباب لقمه 70% گوشت پمینا 450 گرمی
76,500 74,205 تومان
3%
همبرگر ویژه 80% گوشت پمینا 400 گرمی
71,500 69,355 تومان
2%
همبرگر ممتاز 60% گوشت پمینا 500 گرمی
63,200 61,936 تومان
3%
کالباس 80% گوشت ژیگو سولیکو 300 گرمی
66,500 64,505 تومان
3%
بیکن ایرلندی 97% گوشت سولیکو 250 گرمی
کالباس 60% مرغ  کامپوره 500 گرمی
49,650 تومان
3%
سوسیس کراکف پنیری دودی سولیکو 300 گرمی
3%
ژامبون 90% بوقلمون سولیکو 250 گرمی
66,900 64,893 تومان
12%
کالباس ۹۰٪ گوشت سولیکو 300 گرمی
84,900 74,712 تومان
3%
کالباس قارچ و مرغ سولیکو 300 گرمی
45,500 44,135 تومان
12%
کالباس 80% گوشت سولیکو 250 گرمی
92,900 81,752 تومان
3%
سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت سولیکو 300 گرمی
2%
سوسیس آلمانی 40% گوشت سولیکو 1000 گرمی
3%
سوسیس هات داگ گوشت سولیکو 300 گرمی
45,800 44,426 تومان
3%
سوسیس کوکتل 55% گوشت دودی کاله 1000 گرمی
3%
سوسیس کوکتل پنیری سولیکو 300 گرمی
51,800 50,246 تومان
3%
سوسیس 90% گوشت قرمز سولیکو 300 گرمی
109,900 106,603 تومان
میسومارکت