22%
آرد مخلوط خمیر پیتزا سیر زیدشت 900 گرمی
5%
آرد سفید گندم زر ماکارون 900 گرمی
12,500 11,875 تومان
22%
آرد مخلوط نان روگن زیدشت 900 گرمی
44,500 34,710 تومان
5%
آرد سفید گندم زر ماکارون 500 گرم
6,900 6,555 تومان
12%
نشاسته شاهسوند 500 گرمی
29,800 26,224 تومان
17%
آرد برنج گلها 300 گرمی
26,300 21,829 تومان
17%
آرد ذرت گلها 200 گرمی
10,500 8,715 تومان
7%
آرد نخودچی ترخینه 200 گرمی
17,550 16,322 تومان
7%
آرد برنج ترخینه 200 گرمی
15,950 14,834 تومان
7%
آرد ذرت ترخینه 300 گرمی
14,950 13,904 تومان
3%
آرد نخودچی برتر 300 گرمی
39,500 38,315 تومان
3%
آرد برنج برتر 350 گرمی
34,500 33,465 تومان
7%
آرد سفید گندم ترخینه 700 گرمی
13,950 12,974 تومان
10%
آرد سفید گندم رشد 450 گرمی
7,294 6,565 تومان
7%
آرد سفید گندم برفود 500 گرمی
9,900 9,207 تومان
آرد سفید گندم گلستان 450 گرمی
11,800 تومان
5%
آرد سفید گندم نول تک ماکارون 900 گرمی
3%
آرد سفید گندم برتر 500 گرمی
11,900 11,543 تومان
6%
آرد سفید گندم نول هاتی كارا 600 گرمی
12%
آرد برنج شاهسوند 650 گرمی
38,900 34,232 تومان
12%
آرد سفید شاهسوند 600گرمی
27,300 24,024 تومان
3%
آرد ذرت برتر 200 گرمی
17,900 17,363 تومان
میسومارکت