5%
آلبالو خشکه مزمز 80 گرمی
8,000 7,600 تومان
آلو بخارا آوانه 200 گرمی
56,520 تومان
22%
آلوشتک جنگلی 80 گرمی
10,000 7,800 تومان
7%
آلبالو خشک مانی 35 گرم
4,500 4,185 تومان
7%
آلبالو خشک مانی 150 گرمی
14,000 13,020 تومان
3%
آلو بخارا برتر 300 گرمی
84,000 81,480 تومان
12%
آلو بخارا سحر خیز 400 گرمی
99,500 87,560 تومان
3%
آلبالو برتر 300 گرمی
56,000 54,320 تومان
3%
آلبالو ترش برتر 100 گرمی
23,000 22,310 تومان
3%
آلبالو خشک برتر 450 گرمی
72,000 69,840 تومان
5%
لواشک انار برتر 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
لواشک سیب برتر 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
لواشک آلو برتر 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
22%
لواشک قره قروتی جنگلی 150 گرمی
15,000 11,700 تومان
3%
لواشک آلو برتر 30 گرمی
4,000 3,880 تومان
5%
تافی ترش میوه ای خشکپاک 250 گرمی
29,500 28,025 تومان
4%
لواشک پذیرایی برتر 300 گرمی
35,000 33,600 تومان
3%
لواشک آلبالو برتر 30 گرمی
4,000 3,880 تومان
22%
لواشک زردآلو سیب آلو جنگلی 120 گرمی
5%
لواشک چندمیوه خشکپاک 4 عددی
35,300 33,535 تومان
5%
لواشک آلبالو خشکپاک 360 گرمی
35,300 33,535 تومان
5%
لواشک انار خشکپاک 360 گرمی
35,300 33,535 تومان
5%
لواشک پذیرایی خشکپاک 450 گرمی
58,000 55,100 تومان
3%
لواشک انار برتر 30 گرمی
4,000 3,880 تومان
5%
لواشک پذیرایی چند میوه خشکپاک 300 گرمی
4%
لواشک پذیرایی برتر 150 گرمی
19,000 18,240 تومان
3%
لواشک توت فرنگی برتر 30 گرمی
4,000 3,880 تومان
میسومارکت