سس خردل کاله 335 گرمی
15,500
3.5%
14,958 تومان
سس خردل بیژن 255 گرمی
13,000
12.5%
11,375 تومان
سس خردل دلوسه 480 گرمی
20,300
6%
19,082 تومان
میسومارکت