17%
فیله ماهی حلوا سیاه اترک پروتئین 700 گرمی
12%
فیله ماهی شوریده تحفه 700 گرمی
208,000 183,040 تومان
5%
فیله ماهی حسون شارین 700 گرمی
77,000 73,150 تومان
17%
فیله حسون خلیج فارس نوین 700 گرمی
71,000 58,930 تومان
12%
استیک ماهی شیر تحفه 650 گرمی
235,600 207,328 تومان
15%
فیله ماهی سارم ممتاز تحفه 400 گرمی
70,640 60,044 تومان
5%
فیله سنگسر خلیج فارس نوین 700 گرمی
143,800 136,610 تومان
6%
ماهی کلیکا تحفه 500 گرمی
27,000 25,380 تومان
15%
فیله ماهی حسون تحفه 700 گرمی
71,000 60,350 تومان
14%
فیله ماهی سلطان ابراهیم تحفه 700 گرمی
14%
فیله ماهی بلک مارلین تحفه 400 گرمی
72,000 61,920 تومان
10%
فیله ماهی گیدر ممتاز تحفه 500 گرمی
120,000 108,000 تومان
میسومارکت