موجود%25
زیتون شور با هسته بیژن 680 گرمی
موجود%10
زیتون شور مجید 670 گرمی
موجود%10
زيتون شور درشت يک و يک 670 گرمی
موجود%25
زيتون پرورده آرشيا 500 گرمی
موجود%25
زيتون پرورده آرشيا 660 گرمی
موجود%10
زيتون شور ويژه پيک 650 گرمی
میسومارکت