12%
زیتون شور معمولی با هسته بیژن 680 گرمی
5%
زیتون با مغز بادام سانریوو 500 گرمی
115,000 109,250 تومان
5%
زیتون شور ویژه با هسته بیژن 680 گرمی
12%
زیتون شور با هسته درشت بیژن 680 گرمی
12%
زیتون شور با هسته معمولی آرشیا 850 گرمی
12%
زیتون پرورده آرشیا 1000 گرمی
150,000 132,000 تومان
10%
زیتون شور بی هسته مهراد 980 گرمی
128,900 116,010 تومان
10%
زیتون پرورده مهراد 1000 گرمی
125,700 113,130 تومان
10%
زیتون با هسته مهراد 980 گرمی
113,900 102,510 تومان
5%
زیتون پرورده و بادمجان بدر 610 گرمی
65,000 61,750 تومان
5%
زیتون شور ویژه پیک 650 گرمی
59,900 56,905 تومان
10%
زیتون شور با هسته مهراد 500 گرمی
59,500 53,550 تومان
12%
زیتون شور بی هسته درشت آرشیا 660 گرمی
12%
زیتون شور هسته دار ویژه آرشیا 660 گرمی
12%
زیتون سیاه بیژن 680 گرمی
61,000 53,680 تومان
12%
زیتون پرورده آرشیا 660 گرمی
105,000 92,400 تومان
10%
زیتون پرورده مهراد 670 گرمی
90,300 81,270 تومان
12%
زیتون پرورده آرشیا 500 گرمی
81,000 71,280 تومان
10%
زیتون پرورده مهراد 480 گرمی
68,900 62,010 تومان
12%
زیتون پرورده آرشیا 250 گرمی
45,000 39,600 تومان
5%
زیتون در سس چیلی بهروز 550 گرمی
56,000 53,200 تومان
5%
زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرمی
28,000 26,600 تومان
10%
زیتون پرورده مهراد 230 گرمی
36,800 33,120 تومان
7%
ترشی هالوپینو زیتون گل باز 500 گرمی
33,000 30,690 تومان
میسومارکت