ترشی فلفل مجید 670 گرمی
24,000
5%
22,800 تومان
شور مخلوط مجید 670 گرمی
16,800
5%
15,960 تومان
برگ مو شور برتر ۶۷۰ گرمی
29,000
3.5%
27,985 تومان
ترشی بندری بهروز 550 گرمی
18,500
5%
17,575 تومان
مخلوط شور  اروم آدا 700g
23,900
15%
20,315 تومان
زیتون شور برتر 750 گرمی
40,900
3.5%
39,469 تومان
زيتون پرورده آرشيا 500 گرمی
65,500
12.5%
57,313 تومان
زيتون پرورده آرشيا 660 گرمی
81,000
12.5%
70,875 تومان
زیتون شور 680 گرمی اصالتزیتون شور 680 گرمی اصالت
49,900
12.5%
43,663 تومان
ترشی لیته مجید 670 گرمی
19,800
5%
18,810 تومان
ترشی بندری برتر ۶۷۰ گرمی
27,000
3.5%
26,055 تومان
ترشی لیته برتر ۶۷۰ گرمی
25,000
3.5%
24,125 تومان
ترشي ليته شيشه سحر 640 گرمی
17,500
7.5%
16,188 تومان
ترشی ليته يک ويک 630 گرمی
16,500
5%
15,675 تومان
میسومارکت