مرتب سازی بر اساس
فیله ماهی گیدر ممتاز تحفه 500 گرمی فیله ماهی گیدر ممتاز تحفه 500 گرمی
10%
119,997 107,998 تومان
فیله ماهی حسون تحفه 700 گرمی فیله ماهی حسون تحفه 700 گرمی
30%
71,000 49,700 تومان
فیله ماهی کوتر ممتاز تحفه 600 گرمی فیله ماهی کوتر ممتاز تحفه 600 گرمی
10%
159,840 143,856 تومان
فیله سنگسر خلیج فارس نوین 700 گرمی فیله سنگسر خلیج فارس نوین 700 گرمی
8%
194,100 178,572 تومان
استیک ماهی شیر تحفه 650 گرمی استیک ماهی شیر تحفه 650 گرمی
20%
235,596 188,477 تومان
فیله حسون خلیج فارس نوین 700 گرمی فیله حسون خلیج فارس نوین 700 گرمی
8%
71,000 65,320 تومان
فیله ماهی حسون شارین 700 گرمی فیله ماهی حسون شارین 700 گرمی
10%
77,000 69,300 تومان
فیله ماهی حسون جنوب کاله 700 گرمی فیله ماهی حسون جنوب کاله 700 گرمی
5%
92,400 87,780 تومان
فیله تیلاپیا اترک پروتئین 700گرمی فیله تیلاپیا اترک پروتئین 700گرمی
5%
224,500 213,275 تومان
ماهی سی باس شکم خالی تحفه 600 گرمی ماهی سی باس شکم خالی تحفه 600 گرمی
10%
173,500 156,150 تومان
استیک قزل سالمون شارین 500گرمی استیک قزل سالمون شارین 500گرمی
10%
145,000 130,500 تومان
فیله ماهی تیلاپیا تحفه 600گرمی فیله ماهی تیلاپیا تحفه 600گرمی
10%
184,998 166,499 تومان
میگو 61/70 شیلات خلیج فارس 400 گرمی میگو 61/70 شیلات خلیج فارس 400 گرمی
8%
170,000 156,400 تومان
میگو 71/90خلیج 500 گرمی میگو 71/90خلیج 500 گرمی
8%
198,000 182,160 تومان
میگو 51/60 خلیج 500 گرمی میگو 51/60 خلیج 500 گرمی
8%
229,000 210,680 تومان
میگو 31/40 شیلات خلیج 500 گرمی میگو 31/40 شیلات خلیج 500 گرمی
8%
265,000 243,800 تومان
میگو 61/70خلیج 1000 گرمی میگو 61/70خلیج 1000 گرمی
8%
420,000 386,400 تومان
میگو 7۱.90 تحفه 500 گرمی میگو 7۱.90 تحفه 500 گرمی
20%
197,995 158,396 تومان
میگو 71.90 شارین 500 گرمی میگو 71.90 شارین 500 گرمی
10%
197,983 178,185 تومان
میگو 100/150 شیلات خلیج 800 گرمی میگو 100/150 شیلات خلیج 800 گرمی
8%
231,000 212,520 تومان
میگو110 -91 اترک پروتئین 500گرمی میگو110 -91 اترک پروتئین 500گرمی
25%
181,000 135,750 تومان
میگو 31.40 اترک پروتئین 500 گرمی میگو 31.40 اترک پروتئین 500 گرمی
5%
265,000 251,750 تومان
میگو 70-61 تحفه 200گرمی میگو 70-61 تحفه 200گرمی
10%
87,000 78,300 تومان
میگو پلویی شارین 500گرمی میگو پلویی شارین 500گرمی
10%
119,000 107,100 تومان
میگو 90-71 اترک پروتئین 500گرمی میگو 90-71 اترک پروتئین 500گرمی
25%
198,000 148,500 تومان
میگو 110-91 زر پروتئین پاساد 500گرمی میگو 110-91 زر پروتئین پاساد 500گرمی
25%
181,000 135,750 تومان
میگو 110-91 اترک پروتئین 500 گرمی میگو 110-91 اترک پروتئین 500 گرمی
25%
181,000 135,750 تومان
میگو 150-110 اترک پروتئین 500گرمی میگو 150-110 اترک پروتئین 500گرمی
15%
150,000 127,500 تومان
میگو 40-30 اترک پروتئین 500گرمی میگو 40-30 اترک پروتئین 500گرمی
15%
265,000 225,250 تومان
میگو 50-41 اترک پروتئین 500گرمی میگو 50-41 اترک پروتئین 500گرمی
25%
248,000 186,000 تومان
میگو سوخاری مارین 1000 گرمی میگو سوخاری مارین 1000 گرمی
10%
276,963 249,267 تومان
میگو سوخاری ب.آ 1000 گرمی میگو سوخاری ب.آ 1000 گرمی
10%
289,974 260,977 تومان
میگو 150-110 اترک پروتئین 500گرمی میگو 150-110 اترک پروتئین 500گرمی
15%
150,000 127,500 تومان
میسومارکت