17%
میگو 61.70 اترک پروتئین 500 گرمی
211,000 175,130 تومان
17%
میگو 31.40 اترک پروتئین 500 گرمی
265,000 219,950 تومان
12%
میگو 51.60 اترک پروتئین 500 گرمی
229,000 201,520 تومان
17%
میگو 71.90 پمینا 500 گرمی
218,000 180,940 تومان
5%
میگو 100/150 شیلات خلیج 800 گرمی
231,000 219,450 تومان
6%
میگو 91.110 شارین 500 گرمی
181,000 170,140 تومان
5%
میگو 71.90 شارین 500 گرمی
198,000 188,100 تومان
12%
میگو 7۱.90 تحفه 500 گرمی
198,000 174,240 تومان
17%
میگو 61/70خلیج 1000 گرمی
420,000 348,600 تومان
5%
میگو 51/60 خلیج 500 گرمی
229,000 217,550 تومان
5%
میگو 61/70 شیلات خلیج فارس 400 گرمی
170,000 161,500 تومان
17%
فیله ماهی حلوا سیاه اترک پروتئین 700 گرمی
12%
فیله ماهی شوریده تحفه 700 گرمی
208,000 183,040 تومان
5%
فیله ماهی حسون شارین 700 گرمی
77,000 73,150 تومان
17%
فیله حسون خلیج فارس نوین 700 گرمی
71,000 58,930 تومان
12%
استیک ماهی شیر تحفه 650 گرمی
235,600 207,328 تومان
15%
فیله ماهی سارم ممتاز تحفه 400 گرمی
70,640 60,044 تومان
5%
فیله سنگسر خلیج فارس نوین 700 گرمی
143,800 136,610 تومان
6%
ماهی کلیکا تحفه 500 گرمی
27,000 25,380 تومان
15%
فیله ماهی حسون تحفه 700 گرمی
71,000 60,350 تومان
14%
فیله ماهی سلطان ابراهیم تحفه 700 گرمی
14%
فیله ماهی بلک مارلین تحفه 400 گرمی
72,000 61,920 تومان
10%
فیله ماهی گیدر ممتاز تحفه 500 گرمی
120,000 108,000 تومان
میسومارکت