%35
شنیسل مرغ 1000 گرمی 202
%35
شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ
%5
شنیسل مرغ ب.آ 560 گرمی
%5
ناگت مرغ ب.آ 450 گرمی
41,20039,140 تومان
%5
ناگت مرغ ب.آ 250 گرمی
23,70022,515 تومان
%8
ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
83,00076,360 تومان
%30
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
%10
حلیم 75 گرمی الیت
7,0006,300 تومان
%30
سوپ جو الیت 68 گرمی
%30
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
%10
آش جو الیت 180 گرمی
18,00016,200 تومان
%30
سوپ قارچ الیت 61 گرمی
%5
کوکو سبزی ب.آ 470 گرمی
%30
فلافل 1000 گرمی ب.آ
52,10036,470 تومان
%10
فلافل 202 وزن 1000 گرمی
میسومارکت