6%
پیتزا پپرونی 202 450 گرمی
53,000 49,820 تومان
2%
اسپرینگ رول مرغ و پنیر کاله 480 گرمی
3%
سمبوسه گوشت پمینا 450 گرمی
39,500 38,315 تومان
12%
کتلت 40% گوشت ب.آ 450 گرمی
56,400 49,632 تومان
7%
سیب زمینی توپی باتو 750 گرمی
25,900 24,087 تومان
5%
کوکو سیب زمینی ب.آ 450 گرمی
31,700 30,115 تومان
12%
فلافل پمینا 330 گرمی
25,500 22,440 تومان
14%
فلافل پمینا  1000 گرمی
71,500 61,490 تومان
7%
فلافل تند و فلفلی شام شام 950 گرمی
77,500 72,075 تومان
17%
فلافل شام شام پاکت زیپ دار 950 گرمی
71,700 59,511 تومان
10%
فلافل شام شام 950 گرمی
53,900 48,510 تومان
10%
فلافل شام شام 450 گرمی
26,500 23,850 تومان
4%
فلافل مارین 950 گرمی
68,000 65,280 تومان
15%
فلافل ب.آ 1000 گرمی
67,200 57,120 تومان
2%
فلافل ب.آ 450 گرمی
32,100 31,458 تومان
2%
کراکت سیب زمینی ب.آ 350 گرمی
22,500 22,050 تومان
5%
سیب زمینی تنوری ب.آ 950 گرمی
40,300 38,285 تومان
27%
سوپ مرغ نیوگرین 70 گرمی
8,260 6,030 تومان
27%
سوپ جو نیوگرین 70 گرمی
7,490 5,468 تومان
17%
سوپ ورمیشل مهنام 75 گرمی
9,000 7,470 تومان
17%
سوپ سبزیجات مهنام 75 گرمی
9,000 7,470 تومان
17%
سوپ قارچ مهنام 75 گرمی
9,000 7,470 تومان
17%
سوپ مرغ پاتری 70 گرمی
9,000 7,470 تومان
6%
سوپ ورمیشل مگی 60 گرمی
9,000 8,460 تومان
6%
سوپ جو مگی 75 گرمی
9,000 8,460 تومان
6%
سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی
9,000 8,460 تومان
6%
سوپ جو و سبزیجات مگی 75 گرمی
9,000 8,460 تومان
3%
سوپ جو هاتی کارا 70 گرمی
9,000 8,730 تومان
3%
سوپ قارچ هاتی کارا 55 گرمی
9,000 8,730 تومان
3%
سوپ ورمیشل و مرغ هاتی کارا 70 گرمی
3%
سوپ سبزیجات هاتی کارا 70 گرمی
9,000 8,730 تومان
3%
حلیم هاتی کارا 75 گرمی
9,000 8,730 تومان
3%
سوپ ماست آذری هاتی کارا 70 گرمی
9,000 8,730 تومان
22%
سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ سبزیجات آماده لذیذ 65 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ جو آماده لذیذ 68 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ قارچ آماده لذیذ 61 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ جو و قارچ آماده لذیذ 65 گرمی
9,000 7,020 تومان
22%
سوپ جو گوجه فرنگی آماده لذیذ 65 گرمی
22%
سوپ مرغ با ورمیشل آماده لذیذ 65 گرمی
15%
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت 65 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ جو و قارچ الیت 65 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
9,000 7,650 تومان
15%
سوپ جو الیت 68 گرمی
9,000 7,650 تومان
3%
فیله استریپس سوخاری پمینا 400 گرمی
61,000 59,170 تومان
2%
میگو سوخاری ب.آ 250 گرمی
58,900 57,722 تومان
3%
میگو سوخاری مارین 250 گرمی
59,000 57,230 تومان
4%
میگو سوخاری گلدن ب.آ  250 گرمی
103,400 99,264 تومان
19%
میگو سوخاری پمینا 300 گرمی
59,500 48,195 تومان
3%
فیله مرغ سوخاری کم چرب مارین 400 گرمی
3%
کراکت مرغ و پنیر پمینا 390 گرمی
48,500 47,045 تومان
3%
فیله مرغ سوخاری پمینا 400 گرمی
55,700 54,029 تومان
5%
کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی
52,700 50,065 تومان
2%
فیله سوخاری مرغ ب.آ 350 گرمی
66,400 65,072 تومان
17%
فیله مرغ سوخاری شام شام 950 گرمی
161,300 133,879 تومان
17%
فیله مرغ سوخاری ب.آ 1000 گرمی
175,600 145,748 تومان
2%
پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی
15,000 14,700 تومان
5%
ناگت 70% مرغ 202 1000 گرمی
111,200 105,640 تومان
15%
ناگت مرغ ستاره ای غنی شده اروئی 1000 گرمی
3%
کوردن بلو کم چرب مارین 500 گرمی
74,000 71,780 تومان
3%
ناگت 70% مرغ پمینا 300 گرمی
33,500 32,495 تومان
3%
شنیسل سینه مرغ پمینا 540 گرمی
61,800 59,946 تومان
4%
شنیتسل مرغ گلدن ب.آ 450 گرمی
80,800 77,568 تومان
2%
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
64,100 62,818 تومان
3%
شنیسل سینه مرغ پمینا 1000 گرمی
108,000 104,760 تومان
3%
ناگت 70% مرغ پمینا 1000 گرمی
108,000 104,760 تومان
17%
شنیتسل 90% سینه مرغ شام شام 950 گرمی
152,700 126,741 تومان
10%
ناگت مرغ و پنیر شام شام 250 گرمی
29,900 26,910 تومان
10%
ناگت 70% مرغ شام شام 250 گرمی
25,000 22,500 تومان
17%
شنیتسل 75% مرغ ب.آ 950 گرمی
116,200 96,446 تومان
2%
ناگت 70% مرغ ب.آ 450 گرمی
54,200 53,116 تومان
2%
ناگت مرغ و پنیر ب.آ 250 گرمی
32,800 32,144 تومان
2%
ناگت 70% مرغ ب.آ 250 گرمی
32,600 31,948 تومان
5%
ناگت مرغ و قارچ ب.آ 950 گرمی
118,700 112,765 تومان
4%
ناگت 70% مرغ ب.آ 950 گرمی
107,900 103,584 تومان
5%
ناگت مرغ و پنیر ب . آ 950 گرمی
112,400 106,780 تومان
5%
کوردن بلو ب.آ 1000 گرمی
138,900 131,955 تومان
میسومارکت