%10
لپه همگل ۹۰۰ گرمی
45,70041,130 تومان
%12
عدس هرول 900 گرمی
39,50034,760 تومان
%7
عدس برتر ۹۰۰ گرمی
34,90032,457 تومان
%7
عدس دال برتر 900 گرمی
%25
عدس سبلان 900 گرمی
39,90029,925 تومان
%10
عدس همگل ۹۰۰ گرمی
41,50037,350 تومان
%15
عدس گلیران 900 گرمی
39,50033,575 تومان
%12
نخود هرول 900 گرمی
39,90035,112 تومان
%10
نخود همگل 900 گرمی
39,70035,730 تومان
%25
نخود سبلان 900 گرمی
39,90029,925 تومان
%5
نخود گلستان ۹۰۰ گرمی
%15
نخود گلیران 900 گرمی
35,90030,515 تومان
%10
دال عدس سبلان 900 گرمی
%15
دال عدس گلیران 900 گرمی
%10
دال عدس گلستان 900 گرمی
میسومارکت