17%
روغن کنجد فرابکر بروج 500 میلی لیتری
15%
روغن کنجد پرس سرد بوریتو 500 میلی لیتری
20%
روغن کنجد تصفیه شده پرند 1800 میلی لیتری
20%
روغن کنجد تصفیه شده پرند 900 میلی لیتری
17%
روغن کنجد پرس سرد بروج 1000 میلی لیتری
15%
روغن کنجد کانولا پیک 750 میلی لیتری
77,450 65,833 تومان
10%
روغن کنجد تصفیه شده سمن 1350 گرمی
185,000 166,500 تومان
10%
روغن کنجد تصفیه شده سمن 900 گرمی
125,000 112,500 تومان
10%
روغن کنجد تصفیه شده سمن 500 گرمی
70,000 63,000 تومان
15%
روغن کنجد بکر بوریتو 1720 میلی لیتری
330,000 280,500 تومان
20%
روغن کنجد پرس سرد پرند 3000 میلی لیتری
20%
روغن کنجد پرند 450 گرمی
96,000 76,800 تومان
20%
روغن کنجد تصفیه شده لیفود 1000 میلی لیتری
17%
روغن کنجد پرس سرد ورژن 1500 میلی لیتری
12%
روغن کنجد فلفل سمن 250 میلی لیتری
53,000 46,640 تومان
10%
روغن کنجد تصفیه شده پیک 1800 میلی لیتری
20%
روغن کنجد بکر شیر رضا 3000 میلی لیتری
530,000 424,000 تومان
میسومارکت