میگو 71/90خلیج 500 گرمی
162,000
12.5%
141,750 تومان
میگو 51/60 خلیج 500 گرمی
189,000
5%
179,550 تومان
میگو 31/40 شیلات خلیج 500 گرمی
224,000
7.5%
207,200 تومان
میگو 61/70 شارین 500 گرمی
177,000
5%
168,150 تومان
میگو 51/60 تحفه 500گرم
189,000
5.5%
178,605 تومان
میگو 41/50 خلیج 500 گرمی
208,000
7.5%
192,400 تومان
میگو 70/90 تحفه 500 گرمی
162,000
6%
152,280 تومان
میگو 71/90 شارین 500 گرمی
162,000
12.5%
141,750 تومان
میگو 100/150 شیلات خلیج 800 گرمی
188,000
12.5%
164,500 تومان
میگو 91-71 پمینا 500 گرمی
172,000
6%
161,680 تومان
میگو60 -51 اترک پروتئین 500 گرمی
189,000
17.5%
155,925 تومان
میگو30/40 اترک پروتئین 500گرمی
224,000
17.5%
184,800 تومان
میگو 41/50 تحفه 500 گرمی
208,000
5.5%
196,560 تومان
میسومارکت