کشمش پلویی گلستان 450 گرمی
32,000
2.5%
31,200 تومان
کشمش سبز برتر 450 گرمی
89,000
3.5%
85,885 تومان
کشمش پلویی برتر 250 گرمی
31,500
3.5%
30,398 تومان
مویز برتر 250 گرمی
79,000
3.5%
76,235 تومان
توت خشک خشکپاک 200 گرمی
44,500
5%
42,275 تومان
توت خشک برتر 170 گرمی
49,000
3.5%
47,285 تومان
خاكشیر هاتی كارا 200 گرمی
42,900
6%
40,326 تومان
تخم شربتی گلستان 75 گرمی
20,900
6%
19,646 تومان
خاكشیر گلستان 75 گرمی
16,900
6%
15,886 تومان
میسومارکت