آرد سوخاری ترخینه 350 گرمی
15,550
7.5%
14,384 تومان
آرد سوخاری برتر 700 گرمی
22,000
3.5%
21,230 تومان
آرد سوخاری برتر 350 گرمی
12,500
3.5%
12,063 تومان
پودر کتلت برتر 150 گرمی
17,500
3.5%
16,888 تومان
ذرت برتر 300 گرمی
27,000
3.5%
26,055 تومان
ذرت خشکپاک 300 گرمی
24,000
5%
22,800 تومان
ذرت برتر 450g
31,000
3.5%
29,915 تومان
آرد برنج ترخینه 200 گرمی
15,950
7.5%
14,754 تومان
آرد ذرت ترخینه 300 گرمی
14,950
7.5%
13,829 تومان
آرد نخود چی ترخینه 200 گرمی
17,550
7.5%
16,234 تومان
آرد نول ترخینه 700 گرمی
13,950
7.5%
12,904 تومان
آرد نخودچي برتر 300 گرمی
23,000
3.5%
22,195 تومان
آرد ذرت برتر 200 گرمی
16,500
3.5%
15,923 تومان
نشاسته برتر 75 گرمی
11,000
3.5%
10,615 تومان
آرد سفيد برتر ۷۰۰ گرمی
52,500
5%
49,875 تومان
آرد برنج ۳۰۰ گرمی گلهاآرد برنج ۳۰۰ گرمی گلها
18,850
6%
17,719 تومان
آرد ذرت 200 گرمی گلهاآرد ذرت 200 گرمی گلها
10,500
6%
9,870 تومان
آرد سفید  رشد 450g
7,950
5%
7,553 تومان
آرد زر ماکارون 900 گرم
12,500
5%
11,875 تومان
گندم ترخینه 300 گرمی
12,550
7.5%
11,609 تومان
جو پرك ترخینه 200 گرمی
12,950
7.5%
11,979 تومان
جو پرک برتر 200 گرمی
13,900
3.5%
13,414 تومان
سبوس برنج 200 گرمی اُ.آ.بسبوس برنج 200 گرمی اُ.آ.ب
14,000
6%
13,160 تومان
گندم پرک 200 گرمی ترخینهگندم پرک 200 گرمی ترخینه
12,950
7.5%
11,979 تومان
گندم پرک برتر 450g
14,500
3.5%
13,993 تومان
میسومارکت