موجود%35
شنیسل مرغ 1000 گرمی 202
موجود%5
شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ
موجود%7
شنيسل ران مرغ کاله 420 گرمی
موجود%40
ناگت مرغ ستاره اروئی 500 گرمی
موجود%35
ناگت مرغ 202 وزن 1000 گرمی
موجود%5
ناگت مرغ ب.آ 450 گرمی
41,20039,140 تومان
موجود%5
ناگت مرغ ب.آ 250 گرمی
23,70022,515 تومان
موجود%10
ناگت مرغ و قارچ ب.آ 950 گرمی
موجود%35
ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
83,00053,950 تومان
موجود%20
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 450 گرمی
موجود%20
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 950 گرمی
موجود%5
ناگت مرغ پنیری ب.آ 250 گرمی
موجود%20
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 250 گرمی
موجود%10
کوردون بلو 202 وزن 400 گرمی
موجود%8
شنيسل مرغ گلدن ب . آ 450 گرمی
موجود%5
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
موجود%5
فیله سوخاری مرغ ب.آ 350 گرمی
موجود%5
مرغ کنتاکی سوخاری ب.آ 450 گرمی
موجود%5
کراکت سیب زمینی ب.آ 350 گرمی
موجود%12
رول بورک پنير آی دو 250 گرمی
میسومارکت