مرتب سازی بر اساس
ناگت مرغ و پنیر ب . آ 950 گرمی ناگت مرغ و پنیر ب . آ 950 گرمی
10%
176,355 158,720 تومان
ناگت 70% مرغ ب.آ 950 گرمی ناگت 70% مرغ ب.آ 950 گرمی
10%
152,000 136,800 تومان
ناگت مرغ و قارچ ب.آ 950 گرمی ناگت مرغ و قارچ ب.آ 950 گرمی
10%
170,500 153,450 تومان
ناگت 70% مرغ ب.آ 250 گرمی ناگت 70% مرغ ب.آ 250 گرمی
10%
48,952 44,057 تومان
ناگت مرغ و پنیر ب.آ 250 گرمی ناگت مرغ و پنیر ب.آ 250 گرمی
10%
51,100 45,990 تومان
ناگت 70% مرغ ب.آ 450 گرمی ناگت 70% مرغ ب.آ 450 گرمی
10%
79,482 71,534 تومان
شنیتسل 75% مرغ ب.آ 950 گرمی شنیتسل 75% مرغ ب.آ 950 گرمی
10%
170,000 153,000 تومان
ناگت مرغ ستاره مارین 1000 گرمی ناگت مرغ ستاره مارین 1000 گرمی
10%
158,000 142,200 تومان
ناگت 70% مرغ شام شام 250 گرمی ناگت 70% مرغ شام شام 250 گرمی
10%
43,541 39,187 تومان
ناگت مرغ و پنیر شام شام 250 گرمی ناگت مرغ و پنیر شام شام 250 گرمی
10%
44,185 39,767 تومان
شنیتسل 90% سینه مرغ شام شام 950 گرمی شنیتسل 90% سینه مرغ شام شام 950 گرمی
10%
221,570 199,413 تومان
ناگت 70% مرغ پمینا 1000 گرمی ناگت 70% مرغ پمینا 1000 گرمی
15%
153,900 130,815 تومان
شنیسل سینه مرغ پمینا 1000 گرمی شنیسل سینه مرغ پمینا 1000 گرمی
15%
162,000 137,700 تومان
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
10%
99,063 89,157 تومان
ناگت مرغ ستاره ای اروئی 500 گرمی ناگت مرغ ستاره ای اروئی 500 گرمی
10%
77,000 69,300 تومان
شنیسل سینه مرغ پمینا 540 گرمی شنیسل سینه مرغ پمینا 540 گرمی
5%
99,900 94,905 تومان
شنیسل ران مرغ کاله 420 گرمی شنیسل ران مرغ کاله 420 گرمی
5%
64,200 60,990 تومان
ناگت 70% مرغ پمینا 300 گرمی ناگت 70% مرغ پمینا 300 گرمی
5%
50,700 48,165 تومان
ناگت 70% مرغ 202 1000 گرمی ناگت 70% مرغ 202 1000 گرمی
10%
172,490 155,241 تومان
شنیسل مرغ p شام شام 950گرمی شنیسل مرغ p شام شام 950گرمی
10%
169,527 152,575 تومان
شنیسل سینه مرغ اروئی 560 گرمی شنیسل سینه مرغ اروئی 560 گرمی
10%
85,000 76,500 تومان
شنیتسل مرغ اُ.آ.ب 560 گرمی شنیتسل مرغ اُ.آ.ب 560 گرمی
10%
103,000 92,700 تومان
شنیسل مرغ پاپلس 1000 گرمی شنیسل مرغ پاپلس 1000 گرمی
23%
147,000 113,190 تومان
شنیتسل مرغ  202 560 گرمی شنیتسل مرغ 202 560 گرمی
10%
174,552 157,097 تومان
ناگت مرغ 70% ستاره ای شام شام 950گرمی ناگت مرغ 70% ستاره ای شام شام 950گرمی
10%
151,492 136,343 تومان
ناگت مرغ پاپلس 1000 گرمی ناگت مرغ پاپلس 1000 گرمی
23%
146,000 112,420 تومان
ناگت مرغ و قارچ شام شام 950گرمی ناگت مرغ و قارچ شام شام 950گرمی
10%
168,754 151,879 تومان
میسومارکت