مرتب سازی بر اساس :
شنیسل مرغ 1000 گرمی 202
90,000
10%
85,500 تومان
شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ
84,300
5%
82,193 تومان
شنیسل مرغ مارین 500 گرمی
68,000
7%
65,620 تومان
ناگت مرغ 202 وزن 1000 گرمی
89,000
10%
84,550 تومان
ناگت مرغ ب.آ 450 گرمی
41,200
5%
40,170 تومان
ناگت مرغ ب.آ 250 گرمی
23,700
5%
23,108 تومان
ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
83,000
8%
79,680 تومان
کوردون بلو 202 وزن 400 گرمی
46,000
10%
43,700 تومان
کوردن بلو مارین 500 گرمی
56,500
7%
54,523 تومان
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
47,400
5%
46,215 تومان
چيکن پاپس ب.آ  350 گرمی
41,900
10%
39,805 تومان
میسومارکت