موجود%10
همبرگر 90 درصد 202 وزن 400 گرمی
موجود%5
همبرگر مخصوص کاله آمل 500 گرمی
موجود%30
همبرگر 60 درصد نیان ب.آ 500 گرمی
موجود%5
همبرگر 90 درصد گوشت ب.آ 400 گرمی
موجود%5
شامی کباب ب.آ 450 گرمی
میسومارکت