17%
تند برگر 80% گوشت کوروش پروتئین 400 گرمی
17%
کینگ برگر 95% گوشت کوروش پروتئین 400 گرمی
2%
همبرگر 90% گوشت ب.آ 400 گرمی
76,000 74,480 تومان
17%
کباب لقمه 70% گوشت کوروش پروتئین 450 گرمی
11%
کباب ترکی گوشت و مرغ پمینا 400 گرمی
71,700 63,813 تومان
3%
شامی کباب 70% گوشت پمینا 430 گرمی
50,000 48,500 تومان
3%
کباب ترکی گوشت پمینا 400 گرمی
78,100 75,757 تومان
2%
شامی کباب 55% گوشت ب.آ 450 گرمی
56,000 54,880 تومان
15%
همبرگر بیفتک 90% گوشت ب.آ 480 گرمی
102,700 87,295 تومان
15%
کباب لقمه 70% گوشت اروئی 450 گرمی
63,500 53,975 تومان
15%
همبرگر مخصوص 90% گوشت اروئی 500 گرمی
82,800 70,380 تومان
17%
برگر 90% مرغ کوروش پروتئین 400 گرمی
71,300 59,179 تومان
15%
همبرگر 60% گوشت ب.آ 500 گرمی
62,800 53,380 تومان
4%
کباب لقمه 70% گوشت ب.آ 400 گرمی
66,300 63,648 تومان
5%
ذغالی برگر 90% گوشت 202 400 گرمی
74,800 71,060 تومان
3%
همبرگر ممتاز 60% گوشت 202 500 گرمی
54,000 52,380 تومان
3%
همبرگر 30% گوشت 202 500 گرمی
26,100 25,317 تومان
10%
کباب لقمه ممتاز 70% گوشت شام شام 450 گرمی
17%
ذغالی برگر 90% گوشت شام شام 400 گرمی
73,500 61,005 تومان
17%
همبرگر ویژه 90% گوشت شام شام 400 گرمی
69,500 57,685 تومان
3%
همبرگر کلاسیک 95% گوشت پمینا 500 گرمی
3%
کباب لقمه 70% گوشت پمینا 450 گرمی
71,500 69,355 تومان
3%
همبرگر ویژه 80% گوشت پمینا 400 گرمی
67,500 65,475 تومان
2%
همبرگر ممتاز 60% گوشت پمینا 500 گرمی
63,200 61,936 تومان
میسومارکت