20%
کنسرو فیله ماهی قزل آلا تحفه 180 گرمی
20%
کنسرو سالاد ماهی تحفه 160 گرمی
28,000 22,400 تومان
5%
کشک و بادمجان نامی نو 500 گرمی
38,000 36,100 تومان
6%
کنسرو خوراک بادمجان سمیه 420 گرمی
13,900 13,066 تومان
7%
کنسرو خوراک عدسی هانی 380 گرمی
19,000 17,670 تومان
12%
کنسرو بادمجان شاهسوند 370 گرمی
13,600 11,968 تومان
5%
کنسرو حمص برتر 250 گرمی
23,900 22,705 تومان
5%
کنسرو خورشت قورمه سبزی کامچین 480 گرمی
3%
آش جو دلپذیر 482 گرمی
17,500 16,975 تومان
3%
آش رشته دلپذیر 482 گرمی
18,500 17,945 تومان
5%
لوبیا پلو با گوشت هانی 330 گرمی
47,100 44,745 تومان
5%
کنسروخوراک بادمجان چیکا 420 گرمی
19,500 18,525 تومان
15%
کنسرو خوراک بادمجان ماهوند 350 گرمی
10%
کنسرو خوراک بادمجان لون استار 420 گرمی
12%
کنسرو خوراک بادمجان خوشبخت 380گرمی
17,900 15,752 تومان
15%
کنسرو خوراک بادمجان مکنزی 380 گرمی
17,900 15,215 تومان
12%
کنسرو خوراک عدسی شاهسوند 370 گرمی
15,700 13,816 تومان
6%
کنسرو خوراک بادمجان دلوسه 400 گرمی
16,500 15,510 تومان
20%
قلیه ماهی تحفه 230 گرمی
29,900 23,920 تومان
20%
قیمه با تن ماهی تحفه 230 گرمی
24,500 19,600 تومان
20%
کنسرو قورمه ماهی تحفه 230 گرمی
24,500 19,600 تومان
3%
خورشت قورمه سبزی برتر 250 گرمی
36,900 35,793 تومان
2%
جوجه کباب زعفرانی پمینا 800 گرمی
76,600 75,068 تومان
5%
کشک و بادمجان کامچین 480 گرمی
33,000 31,350 تومان
5%
میرزا قاسمی کامچین 480 گرمی
33,000 31,350 تومان
5%
حلیم کامچین 480 گرمی
30,000 28,500 تومان
5%
کوفته تبریزی هانی 480 گرمی
45,500 43,225 تومان
5%
خوراک لوبیا سبز با گوشت هانی 285 گرمی
5%
خورشت فسنجان با مرغ هانی 220 گرمی
44,800 42,560 تومان
5%
جوجه کباب هانی 175 گرمی
32,500 30,875 تومان
5%
خوراک مرغ هانی 285 گرمی
31,500 29,925 تومان
5%
خورشت قیمه بادمجان هانی 285 گرمی
42,500 40,375 تومان
5%
برنج زعفرانی هانی 330 گرمی
28,700 27,265 تومان
3%
خورشت فسنجان با گوشت مرغ چیکا 180 گرمی
3%
جوجه کباب چیکا 180 گرمی
37,000 35,890 تومان
3%
بیف استراگانف چیکا 180 گرمی
45,000 43,650 تومان
3%
خورشت کرفس چیکا 285 گرمی
44,000 42,680 تومان
3%
خورشت قیمه چیکا 285 گرمی
44,000 42,680 تومان
3%
شوید باقلا پلو چیکا 300 گرمی
29,000 28,130 تومان
3%
خوراک مرغ یک و یک 285 گرمی
32,500 31,525 تومان
میسومارکت