12%
سس هزار جزیره بیژن 450 گرمی
18,500 16,280 تومان
6%
سس هزار جزیره دلوسه 480 گرمی
23,500 22,090 تومان
17%
سس هزار جزیره روژین 420 گرمی
19,500 16,185 تومان
3%
سس فرانسوی بهروز 440 گرمی
18,500 17,945 تومان
3%
سس فرانسوی مهرام 440 گرمی
19,500 18,915 تومان
5%
سس کنجد هزارجزیره عقاب 400 گرمی
30,000 28,500 تومان
3%
سس هزار جزیره بهروز 440 گرمی
18,500 17,945 تومان
11%
سس سالاد فرانسوی کاله 450 گرمی
19,500 17,355 تومان
3%
سس هزار جزیره کاله 450 گرمی
19,500 18,915 تومان
12%
سس فرانسوی بیژن 255 گرمی
12,500 11,000 تومان
12%
سس هزار جزیره بیژن 260 گرمی
12,500 11,000 تومان
میسومارکت