3%
شکلات تلخ شمشی سوربن 250 گرمی
26,000 25,220 تومان
6%
شکلات شیری گلاردو 23 گرمی
5,500 5,170 تومان
6%
شکلات تلخ 60% نارگیل گلاردو 23 گرمی
6%
شکلات شیری گلاردو 65 گرمی
15,000 14,100 تومان
3%
شکلات سفید شمشی سوربن 250 گرمی
20,000 19,400 تومان
3%
شکلات شمشی شیری سوربن 250 گرمی
24,000 23,280 تومان
5%
شکلات سفید دریم شیرین عسل 100 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
شکلات شیری دریم شیرین عسل 100 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
شکلات تلخ 85% شونیز 100 گرمی
25,000 23,750 تومان
5%
شکلات تلخ 84% پارمیدا 80 گرمی
42,800 40,660 تومان
5%
شکلات تلخ 72% پارمیدا 80 گرمی
38,800 36,860 تومان
5%
شکلات تلخ 60% پارمیدا 80 گرمی
34,800 33,060 تومان
5%
شکلات تلخ مینی برد پارمیدا 200 گرمی
39,800 37,810 تومان
5%
شکلات فندق مینی برد پارمیدا 185 گرمی
6%
شکلات شیری گالاردو 80 گرمی
19,000 17,860 تومان
6%
شکلات تلخ مغز پرتقال گالاردو 80 گرمی
6%
شکلات مغز توت فرنگی گالاردو 80 گرمی
6%
شکلات تلخ 83% گالاردو 80 گرمی
28,000 26,320 تومان
6%
شکلات تلخ 60 % گالاردو 80 گرمی
22,000 20,680 تومان
میسومارکت