6%
کنسرو نخود سبز دلوسه 400 گرمی
23,500 22,090 تومان
5%
کنسرو نخود برتر420 گرمی
14,900 14,155 تومان
5%
كنسرو نخود بهروز 380 گرمی
15,900 15,105 تومان
5%
کنسرو نخود سبز بدر 430 گرمی
23,500 22,325 تومان
12%
کنسرو نخود سبز شاهسوند 370 گرمی
21,700 19,096 تومان
2%
کنسرو نخود سبز دلپذیر 420 گرمی
21,900 21,462 تومان
20%
کنسرو نخود سبز ماهوند 350 گرمی
22,300 17,840 تومان
3%
کنسرو نخودسبز برتر 420 گرمی
21,900 21,243 تومان
15%
کنسرو نخود سبز فودلند 380 گرمی
22,500 19,125 تومان
10%
کنسرو نخود سبز بیژن 380 گرمی
24,500 22,050 تومان
7%
کنسرو نخود سبز پیک 420 گرمی
26,900 25,017 تومان
میسومارکت