3%
مویز برتر 250 گرمی
79,000 76,630 تومان
3%
کشمش پلویی برتر 250 گرمی
33,900 32,883 تومان
3%
کشمش سبز برتر 450 گرمی
129,500 125,615 تومان
3%
کشمش گلستان 300 گرمی
28,000 27,160 تومان
5%
کشمش پلویی سحرخیز 200 گرمی
21,500 20,425 تومان
5%
کشمش پلویی خشکپاک 350 گرمی
43,000 40,850 تومان
6%
کشمش پلویی کیتاریچ 400 گرمی
28,700 26,978 تومان
2%
کشمش بی دانه گلستان 450 گرمی
45,000 44,100 تومان
میسومارکت