خامه قنادی پمینا 450 گرمی
20,900
3.5%
20,169 تومان
خامه پاک 100 گرمی
6,500
3.5%
6,273 تومان
خامه رامک 100 گرمی
6,900
5%
6,555 تومان
خامه کاله 125 میلی لیتری
10,000
4%
9,600 تومان
خامه کاله 200 میلی لیتری
15,000
8%
13,800 تومان
خامه کاله 1000 میلی لیتری
60,000
4%
57,600 تومان
خامه پگاه 200 میلی لیتری
14,000
9%
12,740 تومان
خامه گرینه 200 میلی لیتری
14,000
10%
12,600 تومان
خامه رامک 200 میلی لیتری
15,000
5%
14,250 تومان
خامه صباح 200 میلی لیتری
14,000
12%
12,320 تومان
خامه هراز 200 میلی لیتری
15,000
4%
14,400 تومان
میسومارکت