%30
سبزی نعنا برتر 70 گرمی
%7
باقلا کاله 400 گرمي
28,50026,505 تومان
%28
ذرت پمینا کاله 750 گرمی
%35
سبزی آش کاله 400 گرمی
%35
سبزی سوپ کاله 400 گرمی
%7
سبزی پلو کاله 400 گرمی
میسومارکت