5%
آلبالو خشکه مزمز 80 گرمی
8,000 7,600 تومان
آلو بخارا آوانه 200 گرمی
56,520 تومان
22%
آلوشتک جنگلی 80 گرمی
10,000 7,800 تومان
7%
آلبالو خشک مانی 35 گرم
4,500 4,185 تومان
7%
آلبالو خشک مانی 150 گرمی
14,000 13,020 تومان
3%
آلو بخارا برتر 300 گرمی
84,000 81,480 تومان
12%
آلو بخارا سحر خیز 400 گرمی
99,500 87,560 تومان
3%
آلبالو برتر 300 گرمی
56,000 54,320 تومان
3%
آلبالو ترش برتر 100 گرمی
23,000 22,310 تومان
3%
آلبالو خشک برتر 450 گرمی
72,000 69,840 تومان
میسومارکت