%15موجود
عسل بدون موم خوانسار 1300 گرمی
%13.5موجود
عسل فانتزی خوانسار 510 گرمی
%13.5موجود
عسل چهل گياه آبشن 1.4 کیلوگرمی
%12.5موجود
عسل فشاري ژيکاس 250گرم
%13.5موجود
عسل سه گل ويژه ژيکاس شيشه 900 گرمی
%12موجود
عسل ممتاز ژيکاس سبلان 900 گرمی
%12.5موجود
عسل ژيکاس شيشه 300 گرمی
%7.5موجود
معجون عسل و زنجبيل نيکا 540 گرمی
%15موجود
معجون عسل و کنجد نيکا 500 گرمی
%15موجود
عسل کنار نيکا 1 کیلوگرمی
%12.5موجود
عسل پمپی داغلار 220 گرمی
میسومارکت